Delovni zvezki so vam v veliko pomoč – dodatnega vam podarjamo

12.05.2020

Številni učitelji so poročali, da so dobili delovni zvezki v času poučevanja na daljavo pomembno novo vlogo in so učencem in učiteljem ponudili prepotrebno podporo. Glede na opozorila stroke, da se lahko z izzivom poučevanja na daljavo soočamo tudi v prihodnje, smo se odločili stopiti korak naproti potrebam učiteljev, učencev in staršev. Pripravili smo posebno ponudbo, s katero vam želimo olajšati izbiro delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto.

BREZPLAČEN DELOVNI ZVEZEK ZA VSE UČENCE V RAZREDU
Vsem šolam, ki se bodo v okviru posameznega razreda ali razredov odločile za uvedbo dodatnega delovnega zvezka ali samostojnega delovnega zvezka založbe Rokus Klett ali Modrijan izobraževanje (v primerjavi s seznamom za isti razred oz. razrede v tekočem šolskem letu), bomo podarili še en delovni zvezek za katerikoli drug predmet, pri katerem v šoli ne uporabljate naših delovnih zvezkov – za vse učence v tem razredu oz. razredih! Naj poudarimo, da Rokusovi in Modrijanovi delovni zvezki vključujejo tudi kodo za dostop do elektronskih učbenikov in delovnih zvezkov z multimedijskimi in interaktivnimi elementi in tako skupaj s tiskanim gradivom olajšajo pouk tako v rednih kot tudi v izrednih razmerah.


Kako izberete brezplačni delovni zvezek za celoten razred?
Za lažjo predstavo smo pripravili nekaj nazornih primerov poteka akcije.
Primer (1–3)
Primer (4–5)
Primer (6–9)

Kako naročite in prejmete brezplačni delovni zvezek za celoten razred?
Naročilo brezplačnega delovnega zvezka za celotni razred bo potekalo preprosto. V spletnem obrazcu bo skrbnik učbeniškega sklada do 15. junija 2020 sporočil, kateri delovni zvezek, samostojni delovni zvezek ali vadnico (1–5) ste si izbrali kot darilo za vse učence v posameznem razredu.


Pogoj za upravičenost do brezplačnega gradiva bo primerjava uradno potrjenih seznamov predpisanih učnih gradiv za šolski leti 2019/20 in 2020/21 – zato bomo brezplačne delovne zvezke na vašo šolo dostavili po 20. avgustu, ko bodo znani tudi potrjeni seznami šol.

Seznam brezplačnih gradiv, ki so na voljo za izbiro, najdete na spodnjih povezavah.
Rokusova učna gradiva
Modrijanova učna gradiva

Bi se pred odločitvijo radi posvetovali z nami?
>> Da, prosim za klic izobraževalnega svetovalca.


Delovni zvezki – »da« ali »ne«? Odgovor številnih učiteljev je »da«!

»Pri poučevanju geografije uporabljam samostojni delovni zvezek v vseh razredih 6–9. Po mojem mnenju so vsi samostojni delovni zvezki zelo uporabni, praktični in ciljno naravnani. Izbrane so le določene vaje, s katerimi učenec kakovostno utrdi svoje znanje, učitelj pa na tak način dobi uporabno povratno informacijo o učenčevem znanju. V času šolanja na daljavo je to še bolj pomembno kot v času običajnega šolanja. Pri poučevanju angleščine uporabljam učbenike in delovne zvezke. Slednji so nepogrešljiv pripomoček pri jeziku, saj učenci preko vaj, ki so v tesni navezavi z učbenikom, utrjujejo zapis besedišča in slovničnih struktur.«
Tanja Plohl, učiteljica geografije in angleščine na OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica

»Samostojni delovni zvezki so odlični v več pogledih: snov je razložena in podkrepljena z rešenimi primeri, tako da učenci dokaj preprosto sami obravnavajo novo snov, nalog je dovolj tudi za tiste, ki želijo več, v njih so zastopani vsi standardi glede težavnosti in tudi taksonomsko različne naloge, tako da delo zlahka diferenciramo, ob koncu vsakega sklopa je ponovitev – kratko preverjanje; rešitve so del delovnega zvezka in so zelo koristne za samostojno delo, če le naučimo učence, kako jih pravilno uporabljati. Pomembno je, da vemo, da SDZ-ji niso namenjeni temu, da bodo imeli vsi učenci rešeno vse, ampak da delo diferenciramo in je le del razreda, ki mu to uspe, kar je treba jasno predstaviti tudi staršem.«
Simona Zupan, učiteljica matematike in fizike na OŠ Sečovlje

»Velika prednost samostojnega delovnega zvezka pri predmetu DKE je, da imajo učenci več časa za pogovore in debate na dane teme in ne izgubljajo časa z zapisovanjem snovi v zvezek. Naloge so raznolike in zanimive, pri učenju jim zelo pomagajo ilustracije in slikovno gradivo. Celotna obravnavana snov pa jim tudi ostane v trajni lasti, kar je prednost, ker šole danes uporabljajo učbeniške sklade. Če generacija dobi predmet DKE za NPZ, imajo tako učenci učbenik in delovni zvezek v enem, torej SDZ, in snov lahko pregledajo.«
Tjaša Torul, učiteljica domovinske in državljanske kulture in etike ter zgodovine na OŠ Notranjski odred Cerknica


Starši bodo prav gotovo veseli novice, da bo njihov šolar gradivo za izobraževanje prejel brezplačno, zato vas prijazno naprošamo, da tudi njih obvestite o ugodnosti, ki smo jo zagotovili vsem slovenskim osnovnim šolam!

Nazaj