Splošni pogoji uporabe

SPLOŠNI POGOJI UPORABE

Ti splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse uporabnike spletnih strani Lilibi.si, Radovednih-pet.si, iRokus.si, iRokusPlus.si, Devetletka.net in Srednja.net in vse oblike uporabe aplikacij Založbe Rokus Klett, d. o. o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »ponudnik«).

Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni različici v celotnem besedilu dostopni vsakomur na spletnih straneh Lilibi.si, Radovednih-pet.si, iRokus.si, iRokusPlus.si, Devetletka.net in Srednja.net ter v aplikacijah ponudnika. Če se s temi splošnimi pogoji ali delom teh splošnih pogojev ne strinjate, vas pozivamo, da nemudoma prenehate uporabljati aplikacije ponudnika.

Kot uporabnik spletnih aplikacij se strinjam, da se kot del splošnih pogojev uporabe obravnava tudi predstavitev spletnih portalov Lilibi.si, Radovednih-pet.si, iRokus.si, iRokusPlus.si, Devetletka.net in Srednja.net.

PRAVILA ZA UPORABO VSEBIN

Za dostop do zaščitenih vsebin na portalu je potrebna registracija, saj lahko te vsebine uporablja le registrirani uporabnik. Kadar je za dostop do vsebin potreben vnos kode, se ta lahko veže le na eno uporabniško ime, ki se določi ob aktivaciji kode.

Uporaba gradiv je možna le v času veljavnosti kode za dostop oz. v času veljavnosti dostopa do gradiv, to je v času od 1. 9. v koledarskem letu, v katerem je bil dostop aktiviran, do 31. 8. v naslednjem koledarskem letu.

Vse vsebine, objavljene v aplikacijah ponudnika, so njegova last in/ali last njegovih partnerjev ali pogodbenih sodelavcev oz. so označene z ustreznim virom ali avtorjem. Vsa avtorska dela so zaščitena že z nastankom in jih ni treba posebej označevati. Med vključena avtorska dela sodijo med drugim tudi računalniška koda, urejena struktura sistema ter vse pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo. Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitenemu gradivu ni treba dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, (c) ipd.), ampak je zaščiteno že z nastankom in nepooblaščenim osebam že kot tako prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter preostale oblike uporabe avtorskega dela.

Znamke, ki se pojavljajo na straneh portalov, so lahko registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je ponudnik oziroma katera od njegovih povezanih družb. Kakršnakoli uporaba teh znamk brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic je izrecno prepovedana. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Ponudnik si pridržuje pravico, da pri morebitnih ugotovljenih kršitvah pravic intelektualne lastnine proti kršiteljem ukrepa v skladu z zakonodajo. Kopiranje, distribuiranje ali spreminjanje katerihkoli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja ponudnika ni dovoljeno. Za dovoljenje za uporabo zaščitenega gradiva pišite na naslov splvtAsplvt.lmfuu/tj.

ODGOVORNOST ZA DELOVANJE

Ponudnik uporabnikom ali registriranim uporabnikom ne jamči, da bo uporaba njegovih aplikacij popolnoma neprekinjena, vedno na voljo ali da bo upravičila njihova pričakovanja do aplikacije. Ponudnik prav tako ni odgovoren za telefonske in mrežne povezave ter storitve, s pokritostjo območja ali prekinitvijo zveze vred.

V primeru napak na delovanju storitev ima uporabnik pravico zahtevati, da ponudnik odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali ponovno opravi storitev ali vrne plačani znesek. Uporabnik lahko navedene zahtevke uveljavlja le, če ponudnika na e-naslov sflmbnbdjkfAsplvt.lmfuu/tj obvesti o napaki najkasneje v 2 mesecih od odkritja napake in v 2 letih od nakupa. Uporabnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in ponudniku omogočiti, da preveri obstoj napake na storitvi. Obvestilo o odstopu mora uporabnik podati z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe in da ima storitev napako. Če obstoj napake na storitvi ni sporen, ponudnik najpozneje v roku 8 dni ugodi uporabnikovi zahtevi iz prvega stavka teg odstavka. Če je obstoj napake na storitvi sporen, mora ponudnik uporabniku pisno odgovoriti na zahtevo najpozneje v 8 dneh po njenem prejemu. Vsa obvestila in pošiljke se štejejo za pravočasne, če so oddani najkasneje na zadnji dan roka.

Aplikacije ponudnika lahko vsebujejo povezave na različne zunanje strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav ponudnik ne odgovarja.

ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Ponudnik zagotavlja varovanje osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo. Več o varstvu osebnih podatkov na naših spletnih straneh si lahko preberete tukaj.

PIŠKOTKI

Med brskanjem po naših spletnih straneh se skupaj z vsebino datotek na računalnike uporabnikov in registriranih uporabnikov prenašajo tudi kratke tekstovne datoteke – piškotki (cookies). Piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje nekaterih aplikacij na spletni strani, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev. Uporabnik ali registrirani uporabnik lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotkov na posamezni spletni strani ali ne.

Več podatkov o piškotkih in njihovi uporabi je na voljo tukaj in v dokumentaciji ter navodilih za uporabo vašega brskalnika.

REŠEVANJE SPOROV

Za vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na uporabo aplikacij ponudnika, se najprej obrnite na e-poštni naslov podpora@rokus-klett.si.

PRISTOJNOST ZA IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV

Ponudnik v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) potrošnike obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z ZIsRPS. Ponudnik na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.

PRISTOJNOST ZA REŠEVANJE SPOROV

Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke pogodbe, ne glede na svojo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve je pristojno sodišče po prebivališču kupca.

SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev, brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu. Ponudnik se obvezuje, da bodo veljavni pogoji vedno dostopni na straneh Lilibi.si, Radovednih-pet.si, iRokus.si, iRokusPlus.si, Devetletka.net in Srednja.net.

Ponudnik lahko kadarkoli neomejeno spremeni, ukine ali prekine katerikoli del storitve, pa tudi dostopnost katerekoli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin. Prav tako lahko ponudnik vzpostavi dodatne omejitve nekaterih lastnosti in delov storitve ali pa posameznemu uporabniku ali registriranemu uporabniku omeji dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.